Skip to content
0,00 0
Uw winkelwagen is leeg. Ga naar de winkel
0,00 0
Uw winkelwagen is leeg. Ga naar de winkel

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden voor particulieren volgen hieronder

– TCB:

– Klant:

Onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst afneemt van de ondernemer.

– Aanvaarding van de opdracht

De ondernemer zal alleen opdrachten aanvaarden waarvoor hij gekwalificeerd is. De bij een opdracht in te zetten medewerkers van de ondernemer moeten door kennis, ervaring en persoonlijke kwaliteiten in staat zijn effectief aan die opdracht te werken. Zowel de opdrachtgever als de ondernemer kunnen in overleg andere medewerkers vragen dan die in eerste instantie met de uitvoering van de opdracht zijn belast, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit en de continuïteit. De ondernemer dient zodanige omstandigheden te scheppen dat alle personen bij de opdrachtgever die aan de uitvoering van de opdracht moeten meewerken, duidelijk weten wat die medewerking inhoudt.

– Realisatie van de opdracht

De opdracht wordt aanvaard indien tussen partijen volledige overeenstemming bestaat over de inhoud en de voorwaarden voor de uitvoering ervan. Overeenstemming over de inhoud van de opdracht is bereikt wanneer enerzijds de ondernemer op voldoende gedetailleerde wijze de benodigde informatie heeft verzameld en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

– Uitvoeringsvoorwaarden

– In de consensus over de voorwaarden van uitvoering kunnen afspraken worden gemaakt over;

– Voorwaarden voor deelname;

– Eisen aan het leren;

– informatie over in te zetten materialen en/of technische ondersteuning.

de keuze van de door de ondernemer en de opdrachtgever in te zetten trainers en de eventuele aanstelling van een projectleider.

– de rol van de trainer(s).

– Opleidingsschema

– Regels voor de evaluatie van de opleidingen.

– Betalings- en annuleringsregels en afspraken.

– Uitzonderingen als gevolg van overmacht situaties ;

– De eigendom en copyright inclusief auteursrecht ( indien van toepassing)

– Bovenstaande lijst is niet uitputtend. Zaken die niet genoemd zijn maar wel in het verlengde liggen van dit onderwerp kunnen uiteraard door de opdrachtgever en de TCB in overleg geregeld worden.

– Wijzigingen in de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk (kunnen) doen aan de oorspronkelijke overeenkomst, zullen opdrachtgever en TCB daarover tijdig in overleg treden om de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

– Voortijdige beëindiging van de opdracht (overmacht)

TCB heeft het recht zich terug te trekken uit een opdracht indien veranderingen buiten zijn wil hem verhinderen de opdracht naar behoren uit te voeren. Kosten en vergoedingen dienen op dat moment met Opdrachtgever te worden besproken.

– Geheimhouding

TCB zal ten aanzien van het gebruik van de informatie die hem is verstrekt of die hem in de opdrachtrelatie ter kennis is gekomen, de zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs kan worden verlangd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen, slechts zal worden gebruikt indien dit in het belang is van de uitvoering van de opdracht. Bij het doorgeven van dergelijke informatie zal ervoor worden gewaakt dat deze wordt herleid tot de bron, indien dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor de laatstgenoemde. Vertrouwelijk van medewerkers van de opdrachtgever verkregen informatie zal slechts aan anderen worden doorgegeven, indien de informatieverstrekker tijdig van het gebruik op de hoogte is gesteld en deze te kennen heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

TCB als Training Service Provider, zal onze klanten assisteren bij het versturen van herinneringen over verversingsdata, om een niet-toegelaten-te-werken, situatie te voorkomen, over verlopen certificaten. De klant gaat ermee akkoord, in het kader van de AVG, dat TCB over deze kwestie communiceert via het opgegeven e-mailadres, met vermelding van welke kandidaten hun certificaten verlopen.

– Evaluatie van de opdracht

De uitvoering van opdrachten met betrekking tot training en opleiding kan worden onderworpen aan een steekproefsgewijze opdrachtevaluatie door de ondernemer of door een onafhankelijk, extern instituut. Dit laatste geschiedt door toezending van het opdrachtevaluatieformulier met het verzoek dit ingevuld aan het auditinstituut te retourneren, of door middel van een telefonische enquête.

– Inzet wederzijds personeel

Partijen zullen gedurende de looptijd van de opdracht (uitvoering) geen personeel van elkaar in dienst nemen of over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg.

– Intellectuele eigendom

Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt, zijn en blijven eigendom van TCB, tenzij anders is overeengekomen. Openbaarmaking kan derhalve slechts geschieden na verkregen toestemming van TCB, voor zover zulks past binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Klachten procedure

Klachten kunnen gemeld worden via +31(0)633998862 waar u kunt vragen naar de directeur/manager. De klacht kan ook gemeld worden via info@tcrabant.nl of via het website formulier.  TCBrabant Management zal binnen maximaal 48 uur na goede ontvangst van uw klacht contact met u opnemen. Met de betrokken partijen zal een afweging worden gemaakt. De afhandeling wordt op een eerlijke en correcte manier bekeken tot alle onderdelen teruggekoppeld zijn naar de relatie die de klacht heeft ingediend. Deze telefonische/e-mail/brief reactie zal plaatsvinden binnen 48 uur na het eerste contact door de relatie.
Opvolging, afhandeling en communicatie met de partijen geschiedt door de directie of een daartoe aangewezen persoon voor de op te lossen zaak.

– 3. Aanbod

– 3.1 De ondernemer brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk of elektronisch uit.

– 3.2 Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de educatieve dienst en/of het lesmateriaal dat deel uitmaakt van de educatieve dienst. In het aanbod wordt tevens aangegeven of het gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

– 3.3 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod dient in ieder geval de volgende informatie op duidelijke en begrijpelijke wijze te bevatten;

a. in geval van een overeenkomst betreffende een educatieve dienst – de wijze van uitvoering van de overeenkomst; – wanneer de educatieve dienst aanvangt; – de voorwaarden waaronder de educatieve dienst niet kan worden voortgezet; – voor zover van toepassing: de toelatingseisen voor deelname aan het onderwijs; – de prijs inclusief alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling; – de duur van de overeenkomst,

b. of in geval van een overeenkomst met betrekking tot de koop van lesmateriaal: – de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling, van levering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst; – het tijdstip van levering van het lesmateriaal.

– 3.4 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk aan de consument kenbaar gemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van de ondernemer.

– 3.5 De ondernemer kan bij het doen van een aanbod en/of het aanvaarden van een bestelling als voorwaarde stellen dat de consument zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover overheidsvoorschriften dit vereisen en/of toelaten, een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart verstrekt.

– 3.6 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 5 bevat het aanbod in geval van een overeenkomst op afstand tevens de volgende gegevens:

a. de identiteit en het adres van de ondernemer, inclusief het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;

b. indien voor contact met de ondernemer via telefoon of internet extra kosten in rekening worden gebracht: de hoogte van het geldende tarief; d. de geldigheidsduur van het aanbod.

– 4. Overeenkomst

– 4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument een schriftelijke of elektronische bevestiging.

– 4.2 In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht door de ondernemer niet is bevestigd, kan de consument de opdracht annuleren.

– 4.3 Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, wordt de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde informatie schriftelijk of op een andere voor de consument beschikbare en toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

– 5. Annulering

5.1 Indien er sprake is van een overeenkomst over contactonderwijs met een vaste ingangsdatum, geldt na de eventuele bedenktijd de volgende annuleringsregeling:

a. annulering voordat het contactonderwijs is aangevangen, geschiedt schriftelijk of elektronisch;

b. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs zijn er geen kosten (indien geen uitzondering schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen)

c. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs, is de consument geen kosten verschuldigd van het overeengekomene (indien geen uitzondering schriftelijk met de Opdrachtgever is overeengekomen)

d. bij annulering minder dan één maand voor de aanvang van de contactopleiding is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50 (indien geen uitzondering schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever) of heeft de consument 12 maanden de tijd om deze opnieuw te gebruiken in dezelfde of een andere opleiding naar keuze (indien beschikbaar op de kalender)

e. bij annulering minder dan twee weken voor de aanvang van de contacttraining is de consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd (indien geen uitzondering schriftelijk is overeengekomen met de Klant) of heeft de consument 12 maanden de tijd om deze te hergebruiken in dezelfde of een andere training naar keuze (indien beschikbaar op de kalender)

f. in geval van annulatie minder dan 3 dagen voor de aanvang van de opleiding, is de consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd (indien geen uitzondering schriftelijk werd overeengekomen met de Klant).

– 5.2 In geval van een overeenkomst die slechts betrekking heeft op een examensoort:  VCA-VOL-VIL of SOC Examens , geldt de volgende annuleringsregeling nadat eventueel geen annulering meer mogelijk is:

a. annulering voor aanvang dient schriftelijk of elektronisch te geschieden;

b. bij annulering tot zes weken voor aanvang is de consument de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 85,-. Voor computerondersteunde examens is deze termijn twee weken voor aanvang;

c. in geval van latere annulering is de consument de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

– 5.3 In geval van afstandsonderwijs is annulering niet meer mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en de annuleringstermijn is verstreken.

– 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 De consument kan een overeenkomst voor bepaalde tijd te allen tijde opzeggen. Tussentijdse opzegging leidt niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betalingsverplichting daarvan, behoudens de prijs van het (nog) niet geleverde lesmateriaal.

– 6.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst, heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle informatie als bedoeld in artikel 3 lid 6 heeft verstrekt, bedraagt deze termijn veertien dagen nadat de informatie is verstrekt, tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst. Algemene Voorwaarden Consumenten Triple L Certificatie

– 6.3 In geval van een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de consument een termijn van veertien dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Als het lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen van syllabi of boekenpakketten per jaar of semester, eindigt de bedenktijd veertien dagen na de eerste dag na ontvangst van het eerste lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle in artikel 3 lid 6 bedoelde informatie heeft verstrekt, dan bedraagt deze termijn veertien dagen nadat de informatie is verstrekt, tot maximaal twaalf maanden na ontvangst van het lesmateriaal.

– 6.4 De ondernemer stelt de consument een formulier ter beschikking voor de hiervoor bedoelde ontbinding van de overeenkomst. De consument is niet verplicht dit formulier voor dat doel te gebruiken.

– 6.5 Met inachtneming van het bepaalde in lid 6 heeft de consument in geval van ontbinding overeenkomstig de leden 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van hetgeen hij reeds heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na ontbinding terug.

– 6.6 In geval van ontbinding volgens lid 2 en 3 dient de consument het van de ondernemer ontvangen cursusmateriaal zo spoedig mogelijk aan de ondernemer terug te geven. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van de retourzending aan de consument in rekening te brengen. De terugzending geschiedt voor risico van de consument. Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan de verzegeling van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de consument dient de prijs volledig aan de ondernemer te betalen.

– 6.7 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid in lid 2 en 3, wordt een eventuele aanvullende geldleningsovereenkomst als betalingsregeling van de ondernemer aan de consument van rechtswege ontbonden, zonder dat de consument een boete verschuldigd is.

– 6.8 De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen op uitdrukkelijk verzoek van de consument aanvangen. De consument behoudt in dat geval zijn recht om de overeenkomst op te zeggen overeenkomstig lid 2. Indien de consument in een dergelijk geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, is hij een evenredig deel van de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.

– 6.9 Indien de educatieve dienst grotendeels wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de educatieve dienst, mits

a. de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan aanvangen voor het einde van de herroepingstermijn en dat hij afziet van zijn herroepingsrecht, en

b. de ondernemer de onder a bedoelde verklaring aan de consument heeft bevestigd.

– 7. Prijswijzigingen

– 7.1 Indien een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de educatieve dienst, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

– 7.2 De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijs wordt verhoogd na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voor aanvang van de educatieve dienst.

– 7.3 De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet.

– 8. Levering

– 8.1 Cursusmateriaal

a. De ondernemer levert het cursusmateriaal tijdig aan de consument. Onder tijdige levering wordt ook verstaan: tot cursusmateriaal dat elektronisch wordt aangeboden.

b. Bij afname van lesmateriaal zonder instructie geldt een maximale levertijd van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn kan de consument de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling ontbinden.

c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door de ondernemer vervangen zonder kosten voor de consument.

– 8.2 Correctiewerkzaamheden

a. De consument wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingeleverde opdrachten of toetsen zullen worden gecorrigeerd.

b. Het tijdstip van ontvangst van correcties dient in redelijke verhouding te staan tot het tijdstip van aanvang van de voortzetting van het onderwijs of van een eventuele herkansing.

– 9. Conformiteit

– 9.1 De educatieve dienst moet beantwoorden aan de overeenkomst en dient op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten te worden uitgevoerd.

– 9.2 Het geleverde lesmateriaal dient aan de overeenkomst te beantwoorden en de eigenschappen te bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dit is overeengekomen.

– 10. Betaling

– 10.1. Betaling geschiedt via bank (ideal, bankoverschrijving, creditcard, apple pay ) of contant, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

– 10.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de consument te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals die in de overeenkomst zijn vastgelegd, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.

– 10.3 Betaling van de educatieve dienst vindt plaats voor aanvang van de cursus. De ondernemer kan van de consument verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de educatieve dienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.

– 10.4 Bij de koop van lesmateriaal zonder instructie dient de betaling uiterlijk te geschieden op het tijdstip en de plaats van aflevering. Van de consument kan door de ondernemer worden verlangd dat hij ten hoogste de helft van de koopprijs vooruitbetaalt.

– 11. Niet tijdige betaling

– 11.1 De consument is in verzuim zodra de betalingsdatum is verstreken. Na het verstrijken van de datum zendt de ondernemer een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

– 11.2 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de consument, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het verstrijken van de 14-dagen-termijn over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van de hiervoor genoemde bedragen en percentages.

– 11.3 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 15 en 16, zal de ondernemer het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

– 12. Niet-nakoming van de overeenkomst

– 12.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, kan de andere partij de nakoming van die verplichting opschorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.

– 12.2 De ondernemer heeft het recht van terughouding indien de consument een opeisbare verplichting niet nakomt, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

– 12.3 Indien één der partijen de overeenkomst niet nakomt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

– 13. Aansprakelijkheid van de ondernemer

– 13.1 Voor zover de ondernemer toerekenbaar tekortschiet en de consument daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

– 13.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

– 13.3 De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van de ondernemer, dan wel tot personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.           

– 14. Vertrouwelijkheid

– Informatie die door consumenten wordt verstrekt, zal door de ondernemer, zijn personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk worden behandeld. De ondernemer zal zich conformeren aan de geldende privacywetgeving.

– 15. Vragen en klachten

– 15.1 De ondernemer beantwoordt administratieve vragen en vragen over de inhoud van de educatieve dienst binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

– 15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klachten binnen twee maanden zijn in ieder geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn of haar rechten ter zake verliest.

– 15.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

– 16. Geschillenregeling

– 16.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.